Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE VOLARE BOTTEGA NA STRONIE WWW.VOLAREBOTTEGA.PL

 

  1. DEFINICJE

Sklep Volare Bottega - punkt sprzedaży położony w Krakowie przy ul. Azaliowej 12, 31-336 Kraków telefon: + 12 428 4040 , e-mail:  sklep@volare.pl

Sprzedawca – Volare.pl Pydych Spółka jawna z siedzibą ul. Bronowicka 19/LU13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000222394, NIP: 6762282916, REGON: 356897477, sprzedająca towary na Witrynie www.volarebottega.pl.

Witryna - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.volarebottega.pl

Towary - towary prezentowane na Witrynie dostępne w sprzedaży w Sklepie Volare Bottega.

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup Towarów w Sklepie Volare Bottega  przy wykorzystaniu Witryny.

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór danych w systemie teleinformatycznym administratora Witryny, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie zgodnie z Regulaminem Witryny.

Klient - każdy klient nabywający Towary.

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zarejestrowany Użytkownik- Użytkownik, który dokonał rejestracji na Witrynie.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Umowa sprzedaży Towarów wymienionych na Witrynie www.volarebottega.pl zawierana jest ze spółką Volare.pl Pydych Spółka Jawna z siedzibą ul. Bronowicka 19/LU13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000222394, NIP: 6762282916, REGON: 356897477

2.2. Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest Sklep Volare Bottega położony w Krakowie przy ul. Azaliowej 12, 31-336 Kraków

2.3. Volare.pl Pydych Sp.j posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I/292/B/274/2020 wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2.4. Witryna internetowa www.volarebottega.pl  należy do Volare.pl Pydych Sp.j  z siedzibą w Krakowie  przy ul. Bronowickiej 19 /LU13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000222394, NIP: 6762282916, REGON: 356897477

2.5. Na podstawie niniejszego Regulaminu Zarejestrowani Użytkownicy Witryny mogą składać drogą elektroniczną Zamówienia na zakup Towarów w Sklepie Volare Bottega. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę.

2.6. Oferta Sklepu Volare Bottega, w kategorii Alkohole przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

2.7. Użytkownicy Witryny, w tym Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny www.volarebottega.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone na witrynie www.volarebottega.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili ukończenia procesu składania złożenia zamówienia.

2.9. Zamówienia na zakup towarów w Sklepie FR24 mogą być składane również telefonicznie w Sklepie Volare Bottega pod nr telefonu +12 428 4040 lub mailowo pod adresem e-mail sklep@volare.pl, jednak niniejszy regulamin obejmuje tylko zasady dokonywania Zamówień na Towary przez Zarejestrowanych Użytkowników Witryny przy wykorzystaniu funkcjonalności Witryny.

  1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia Towarów za pośrednictwem Witryny jest posiadanie Konta na Witrynie oraz podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia, oraz zapoznanie się
z treścią niniejszego Regulaminu, jak też jego  akceptacja.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w  Krakowie, przy ul. Azaliowej 12,  31-336 Kraków (Sklep Volare Bottega ).

3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.
Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

- towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy

- podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do  prawdziwości

- klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem

- pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

3.7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub  faktury. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

  1. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

4.1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską.

4.2. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

- osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie Volare Bottega gotówką lub za kartą poprzez terminal płatniczy

- płatność kartą płatniczą online (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

- płatność przelewem online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie.

  1. ODBIÓR TOWARÓW

5.1. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, (ul. Azaliowa 12, 31-336 Kraków) w Dni Robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”). Na wcześniejsze zgłoszenie Towar może być odebrany osobiście przez Klienta także w siedzibie firmy, tj. na ul. Bronowickiej 19/LU 13 2 Krakowie w dni robocze w  godzinach 9:00- 17:00. 

5.2. W przypadku niemożności dokonania odbioru osobiście Klient może upoważnić do odbioru Towaru pełnoletnią osobę trzecią wskazaną w zamówieniu. Wydanie Towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu.

5.3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru ze Sklepu Volare Bottega będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego, podczas składania Zamówienia, adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru.

5.4. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży
w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy
i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.5 W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie pkt. 5.2 dalsze dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią.

5.6. W wypadku opisanym w pkt.5.2  Towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest pod adres podany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia telefonicznie.

5.7. Po zawarciu umowy i odbiorze w Punkcie Sprzedaży Dostawa Towaru przez osobę trzecią następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

5.8. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży jest dołączany do Towaru najpóźniej w chwili odbioru Towaru i przekazywany Klientowi. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do Towaru, lecz wysyłana niezwłocznie na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

5.9. Zaleca się, by przy odbiorze Towaru sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu
w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia. W przypadkach opisanych w punktach 5.1 i następnych rekomenduje się sprawdzić zawartość opakowania w Punkcie Sprzedaży.

5.10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Punkcie Sprzedaży (lub w wypadku opisanym w punktach 5.2 i następnych kurierowi), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj. Oświadczenie należy wysłać na adres : sklep@volare.pl

6.2. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien wskazać numer Zamówienia lub dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów i określić, czy odstąpienie od umowy obejmuje wszystkie Towary, czy tylko poszczególne Towary objęte umową.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

- ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

- dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych,

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni,
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

6.4. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

6.5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu Volare Bottega  na adres:  Azaliowa 12, 31-336 Kraków.

6.6. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

6.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

6.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6.9. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów.
W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do napojów alkoholowych, które zostały przez Konsumenta otwarte.

6.10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających
z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

6.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

7. REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

7.2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

7.3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

7.4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

7.5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

8.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu Volare Bottega wraz
z dowodem zakupu.

8.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

8.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta
w reklamacji.

8.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie na saldo Klienta lub zgodnie z jego dyspozycją na wskazany rachunek bankowy po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, pod adresem Sienkiewicza 3, strona www.wiih.org.pl.

9.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta składającego Zamówienie jest Volare.pl Pydych Sp.j  siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 19/LU 13.

10.2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres a-mail i nr telefonu w celu:

- realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą

-  podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy

- statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

10.3. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

10.4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne.

10.5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10.6. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi Zamówienia będą przechowywane przez okres do przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

10.7. Klientowi przysługuje prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

 - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

10.8. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

10.9. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: sklep@gmail.com

  11. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

11.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

11.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

11.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

11.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

11.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

11.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Zarejestrowanym Użytkownikom na stronie internetowej www. volarebottega.pl  i będą wymagały każdorazowej akceptacji Zarejestrowanego Użytkownika wyrażonej przed dokonaniem Zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

12.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

12.3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl