Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Zwroty i reklamacje

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.1. Z zastrzeżeniem pkt. 1.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje TUTAJ

Oświadczenie należy wysłać na adres : sklep@volare.pl

1.2. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien wskazać numer Zamówienia lub dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów i określić, czy odstąpienie od umowy obejmuje wszystkie Towary, czy tylko poszczególne Towary objęte umową.

1.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

- ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

- dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych,

 - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

1.4. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

1.5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu Volare Bottega  na adres:  Azaliowa 12, 31-336 Kraków.

1.6. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

1.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

1.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

1.9. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów.
W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do napojów alkoholowych, które zostały przez Konsumenta otwarte.

1.10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających
z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

1.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

  1. REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

2.1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2.2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

2.3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

2.4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

2.5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  1. REKLAMACJE

3.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

3.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu Volare Bottega wraz
z dowodem zakupu.

3.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

3.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta
w reklamacji.

3.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie na saldo Klienta lub zgodnie z jego dyspozycją na wskazany rachunek bankowy po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

4.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, pod adresem Sienkiewicza 3, strona www.wiih.org.pl.

4.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl